CheckTire.com
टायर उत्पादन मिति जाँच गर्नुहोस्

संयुक्त राज्य अमेरिका मा टायरको औसत उमेर 🇺🇸

संयुक्त राज्य अमेरिका मा टायरहरूको सांख्यिकीय औसत उमेर. विशेष वर्षहरूमा टायरहरूको सांख्यिकीय उमेर CheckTire.com वेबसाइटका प्रयोगकर्ताहरूले प्रविष्ट गरेको डाटाको आधारमा गणना गरिन्छ।

वर्षप्रयोग संख्याटायरको औसत उमेर
202338478.05
2022177098.44
2021315418.25
2020260248.69
201964018.40
201813199.24
2017629.86

हालै संयुक्त राज्य अमेरिका बाट DOT कोडहरू जाँच गरियो

मिति/समय UTCDOTटायरको उमेर
2023-03-30 17:0343725 वर्ष 5 महिना 10 दिनहरू
2023-03-30 16:4901231 वर्ष 3 महिना
2023-03-30 16:4926175 वर्ष 9 महिना 4 दिनहरू
2023-03-30 16:2927211 वर्ष 8 महिना 25 दिनहरू
2023-03-30 16:2939157 वर्ष 6 महिना 9 दिनहरू
2023-03-30 16:2909212 वर्ष 29 दिनहरू
2023-03-30 16:2937211 वर्ष 6 महिना 17 दिनहरू
2023-03-30 16:2920166 वर्ष 10 महिना 14 दिनहरू
2023-03-30 16:2910221 वर्ष 23 दिनहरू
2023-03-30 15:5445224 महिना 23 दिनहरू
2023-03-30 15:3511203 वर्ष 21 दिनहरू
2023-03-30 15:3131148 वर्ष 8 महिना 2 दिनहरू
2023-03-30 15:3035148 वर्ष 7 महिना 5 दिनहरू
2023-03-30 15:3048148 वर्ष 4 महिना 6 दिनहरू
2023-03-30 15:2936148 वर्ष 6 महिना 29 दिनहरू
2023-03-30 15:0431166 वर्ष 7 महिना 29 दिनहरू
2023-03-30 14:56470418 वर्ष 4 महिना 15 दिनहरू
2023-03-30 14:4838211 वर्ष 6 महिना 10 दिनहरू
2023-03-30 14:2348193 वर्ष 4 महिना 5 दिनहरू
2023-03-30 14:2228139 वर्ष 8 महिना 22 दिनहरू