CheckTire.com
टायर उत्पादन मिति जाँच गर्नुहोस्

क्यानडा मा टायरको औसत उमेर 🇨🇦

क्यानडा मा टायरहरूको सांख्यिकीय औसत उमेर. विशेष वर्षहरूमा टायरहरूको सांख्यिकीय उमेर CheckTire.com वेबसाइटका प्रयोगकर्ताहरूले प्रविष्ट गरेको डाटाको आधारमा गणना गरिन्छ।

वर्षप्रयोग संख्याटायरको औसत उमेर
202438388.74
202365568.54
202249747.72
202173607.58
202050538.38
201914998.35
20182698.97
201787.34

हालै क्यानडा बाट DOT कोडहरू जाँच गरियो

मिति/समय UTCDOTटायरको उमेर
2024-07-17 15:2515243 महिना 9 दिनहरू
2024-07-17 15:07320716 वर्ष 11 महिना 11 दिनहरू
2024-07-17 14:51320716 वर्ष 11 महिना 11 दिनहरू
2024-07-17 09:5201246 महिना 16 दिनहरू
2024-07-17 09:5252236 महिना 22 दिनहरू
2024-07-17 09:5153236 महिना 16 दिनहरू
2024-07-17 04:3113222 वर्ष 3 महिना 19 दिनहरू
2024-07-17 04:3119529 वर्ष 2 महिना 9 दिनहरू
2024-07-17 01:5504213 वर्ष 5 महिना 22 दिनहरू
2024-07-17 01:5324186 वर्ष 1 महिना 6 दिनहरू
2024-07-16 21:4538185 वर्ष 9 महिना 29 दिनहरू
2024-07-16 21:45371013 वर्ष 10 महिना 3 दिनहरू
2024-07-16 21:1745212 वर्ष 8 महिना 8 दिनहरू
2024-07-16 20:5934825 वर्ष 10 महिना 29 दिनहरू
2024-07-16 20:4342185 वर्ष 9 महिना 1 दिन
2024-07-16 20:0403213 वर्ष 5 महिना 28 दिनहरू
2024-07-16 19:12461211 वर्ष 8 महिना 4 दिनहरू
2024-07-16 18:11090123 वर्ष 4 महिना 20 दिनहरू
2024-07-16 15:25160915 वर्ष 3 महिना 3 दिनहरू
2024-07-16 15:2405168 वर्ष 5 महिना 15 दिनहरू