CheckTire.com
ตรวจสอบวันผลิตยาง

อายุเฉลี่ยของยางใน ซาอุดิอาราเบีย 🇸🇦

สถิติอายุยางเฉลี่ยใน ซาอุดิอาราเบีย. อายุทางสถิติของยางในปีนั้นๆ คำนวณจากข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้เว็บไซต์ CheckTire.com

ปีจำนวนการใช้งานอายุยางเฉลี่ย
202295134.77
2021365325.40
2020466005.26
201965124.37
201834404.61
2017410.10

ล่าสุดตรวจสอบรหัส DOT จาก ซาอุดิอาราเบีย

วันที่/เวลาUTCDOTอายุยาง
2022-07-04 10:5335192 ปีที่ 10 เดือน 8 วัน
2022-07-04 08:4706224 เดือน 27 วัน
2022-07-04 08:47220616 ปีที่ 1 เดือน 5 วัน
2022-07-04 07:0414211 ปี 2 เดือน 29 วัน
2022-07-04 05:20300714 ปีที่ 11 เดือน 11 วัน
2022-07-03 22:13352110 เดือน 3 วัน
2022-07-03 21:1446192 ปีที่ 7 เดือน 22 วัน
2022-07-03 20:0228165 ปีที่ 11 เดือน 22 วัน
2022-07-03 20:0007202 ปีที่ 4 เดือน 23 วัน
2022-07-03 19:0709211 ปี 4 เดือน 2 วัน
2022-07-03 19:0617211 ปี 2 เดือน 7 วัน
2022-07-03 19:0411211 ปี 3 เดือน 18 วัน
2022-07-03 18:52352110 เดือน 3 วัน
2022-07-03 18:4112131 ปีที่ 3 เดือน 15 วัน
2022-07-03 18:1522211 ปี 1 เดือน 2 วัน
2022-07-03 16:5539192 ปีที่ 9 เดือน 10 วัน
2022-07-03 16:1522193 ปีที่ 1 เดือน 6 วัน
2022-07-03 16:1443201 ปี 8 เดือน 14 วัน
2022-07-03 16:1436219 เดือน 27 วัน
2022-07-03 16:1304225 เดือน 9 วัน